PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Vymezení pojmů
 1. Provozovatel – Provozovatelem webové stránky je společnost moraviandata s.r.o., Smetanovo nábřeží 3241/38, 690 02 Břeclav, IČ 14434954, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 128311, email: info@moraviandata.com.
 2. Uživatel – Uživatel je fyzická osoba, která používá webovou stránku.
 3. Webová stránka – Webová stránka je stránka discoverlva.com, která slouží k propagaci mobilní aplikace Discover LVA.
 4. Podmínky užívání webové stránky (dále jen Podmínky) – Podmínky užívání webové stránky jsou podmínky užívání webové stránky discoverlva.com.
Práva a povinnosti Uživatele
 1. Uživatel má právo webovou stránku zdarma používat v mezích Podmínek.
 2. Uživatel je povinen používat webovou stránku pouze v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Uživateli smí webovou stránku používat výhradně pro osobní, nekomerční účely. Jakýkoliv jiný účel je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázán.
 4. Uživateli je zakázáno využívat jakýkoli automatický systém nebo software k získávání dat z webové stránky (tzv. “data scraping”) a to pro komerční i nekomerční účely.
 5. Uživatel bere na vědomí že obsah webové stránky, jako jsou všechny informace, data, fotografie, grafické návrhy nebo loga, může podléhat právu na duševní vlastnictví, autorskému právu nebo právům souvisejícím s databázemi, a tudíž jej bez písemného souhlasu Provozovatele nesmí zá žádným účelem reprodukovat.
 6. Uživateli je zakázáno je webovou stránku jakkoli měnit, upravovat nebo dále distribuovat.
 7. Uživateli je zakázáno používat webovou stránku způsobem, který by mohl vést k jejímu poškození, znemožnění provozu nebo přetížení její infrastruktury. 
 8. Uživateli je zakázáno se pokoušet narušit zabezpečení webovou stránku, její vzhled a dostupnost nebo se jiným způsobem snažit o poškození účtů dalších Uživatelů či administrátorských účtů Provozovatele.
Práva a povinnosti provozovatele
 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou při užívání webové stránky, a to i když vznikla při její řádném používáním.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou kvůli nepřesným nebo aktuálním informacím.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou kvůli přerušení provozu webové stránky, a to především s ohledem na údržbu web. stránky nebo údržbu softwaru třetích stran. V případě výpadku nemá Uživatel nárok na jakoukoli náhradu škodu či kompenzaci.
 4. Provozovatel má právo vymáhat po Uživatelích, kteří se dopustí na webové stránce jednání v nesouladu s Podmínkami, náhradu škody.
 5. Provozovatel má právo dočasně nebo i trvale zablokovat účet Uživatele, pokud se Uživatel dopustil porušení Podmínek. V souvislosti s tímto jednáním pak Uživateli nevzniká nárok na žádnou náhradu škodu či kompenzaci ze strany Provozovatele.
 6. Provozovatel má právo ukládat do koncového zařízení Uživatele soubory COOKIES, které jsou nutné pro správnou funkci webové stránky.  Pro ukládání COOKIES, které nesouvisí výhradně se funkcí web. stránky potřebuje Provozovatel souhlas Uživatele.
Závěrečná ustanovení
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek.
 2. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 6. 6. 2022.
 3. Právní vztah se řídí právním řádem ČR. V případech sporů se řeší před příslušným obecním soudem provozovatele na základě sídla firmy.