PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Vymezení pojmů
 1. Provozovatel – Provozovatelem Aplikace je společnost moraviandata s.r.o., Smetanovo nábřeží 3241/38, 690 02 Břeclav, IČ 14434954, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 128311, email: info@moraviandata.com.
 2. Uživatel – Uživatel je fyzická osoba, která používá Aplikaci.
 3. Aplikace – Aplikace je mobilní Aplikace Discover LVA, dostupná ke stažení v Google Play i v App Store, která slouží k podpoře cestovního ruchu v Lednicko-valtickém areálu.
 4. Podmínky užívání Aplikace (dále jen Podmínky) – Podmínky užívání Aplikace jsou podmínky užívání Aplikace Discover LVA.
Práva a povinnosti Uživatele
 1. Uživatel má právo si Aplikaci zdarma stáhnout a používat její funkcí v mezích Podmínek.
 2. Uživatel má právo kdykoli odstranit svůj účet v Aplikaci (Nastavení → Odstranit účet), pokud není učet dočasně zablokován. 
 3. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje před zneužitím třetí stranou. Za jejich případné zneužití nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
 4. Uživatel je povinen používat Aplikace pouze v souladu s právním řádem České republiky.
 5. Uživateli smí Aplikaci používat výhradně pro osobní, nekomerční účely. Jakýkoliv jiný účel je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázán.
 6. Uživateli je zakázáno využívat jakýkoli automatický systém nebo software k získávání dat z Aplikace (tzv. “data scraping”) a to pro komerční i nekomerční účely.
 7. Uživatel bere na vědomí že obsah aplikace, jako jsou všechny informace, data, fotografie, grafické návrhy nebo loga, může podléhat právu na duševní vlastnictví, autorskému právu nebo právům souvisejícím s databázemi, a tudíž jej bez písemného souhlasu Provozovatele nesmí zá žádným účelem reprodukovat.
 8. Pokud je Uživatel ve své zemi považován za nezletilého, potřebujete k používání Aplikace svolení rodiče nebo zákonného zástupce. 
 9. Uživateli je zakázáno je Aplikaci jakkoli měnit, upravovat nebo dále distribuovat.
 10. Uživateli je zakázáno používat Aplikaci způsobem, který by mohl vést k jejímu poškození, znemožnění provozu nebo přetížení její infrastruktury. 
 11. Uživateli je zakázáno se pokoušet narušit zabezpečení Aplikace, její vzhled a dostupnost nebo se jiným způsobem snažit o poškození účtů dalších Uživatelů či administrátorských účtů Provozovatele.
 12. Uživateli je zakázáno se jakýmkoli způsobem pokoušet získat neoprávněný přístup k jiným uživatelským nebo administrátorským účtům.
Práva a povinnosti provozovatele
 1. Provozovatel je povinen vynaložit maximální úsilí k zamezení neoprávněnému zpracování osobních údajů třetí stranou. Pokud však k tomu dojde, Provozovatel není odpovědný za vzniklou újmu na straně Uživatele.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou při užívání Aplikace, a to i když vznikla při její řádném používáním.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou kvůli nepřesným nebo aktuálním informacím.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou kvůli přerušení provozu Aplikace, a to především s ohledem na údržbu Aplikace nebo údržbu softwaru třetích stran. V případě výpadku nemá Uživatel nárok na jakoukoli náhradu škodu či kompenzaci.
 5. Provozovatel má právo vymáhat po Uživatelích, kteří se dopustí v Aplikaci jednání v nesouladu s Podmínkami, náhradu škody.
 6. Provozovatel má právo dočasně nebo i trvale zablokovat účet Uživatele, pokud se Uživatel dopustil porušení Podmínek. V souvislosti s tímto jednáním pak Uživateli nevzniká nárok na žádnou náhradu škodu či kompenzaci ze strany Provozovatele.
 7. Provozovatel má právo ukládat do koncového zařízení Uživatele soubory COOKIES, které jsou nutné pro správnou funkci Aplikace. Jedná se především o údaje spojené se správnou funkcí a zabezpečením přihlášení do Aplikace.
 8. Provozovatel má dle Obecného nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR) právo držet a zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze v rozsahu specifikovaném v Ochraně osobních údajů.
Závěrečná ustanovení
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek. O této změně musí neprodleně informovat všechny Uživatele, a to prostřednictvím upozornění v Aplikaci.
 2. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 6. 6. 2022.
 3. Právní vztah se řídí právním řádem ČR. V případech sporů se řeší před příslušným obecním soudem provozovatele na základě sídla firmy.